ROWEROWA OSADA

Advanced Heading
regulamin | polityka prywatności i zwrotów

REGULAMIN

Edit Content

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych rowerowych prowadzona jest przez Wojciecha Ryjak i Mirosławę Sanecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ROWEROWA OSADA S.C. SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAWA SANECKA, WOJCIECH RYJAK przy ul. PARTYZANTÓW 24, 43-460 Wisła (zwaną dalej również „Wypożyczalnią” lub „Rowerowa Osada”).
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Sprzęt”) od Wypożyczalni („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią odrębną umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.
 3. Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która podpisze umowę wypożyczenia Sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia. tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana).
 4. Opłata za wypożyczenie Sprzętu odbywa się po zakończeniu jazdy (najpóźniej w momencie zwrotu Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Wypożyczalni. W przypadku rezerwacji on-line płatność pobierana jest z góry.


II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w godzinach otwarcia Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 2. Wypożyczalnia przekazuje Klientowi do używania Sprzęt sprawny technicznie.
 3. Odbierając wypożyczany Sprzęt, Klient powinien upewnić się i potwierdzić, że jest on kompletny i sprawny technicznie.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczania Sprzętu przez Klienta jakiejkolwiek usterki Sprzętu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu Wypożyczalni, brak takiego zgłoszenia i korzystanie z niesprawnego Sprzętu może skutkować odpowiedzialnością Klienta za usterki i szkody z tego wynikające.
 5. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony Sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zobowiązany jest do:
  a) Pozostawiania Sprzętu pod odpowiednim nadzorem wyłącznie w bezpiecznych miejscach;
  b) Zachowania Sprzętu w należytym stanie podczas użytkowania, w szczególności Klient nie może w żaden sposób demontować wyposażenia/elementów Sprzętu;
  c) Powstrzymania się od samodzielnego dokonywania napraw Sprzętu wykraczającego poza zwykłe czynności eksploatacyjne.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności za szkody spowodowane użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia.
 7. Podczas zwrotu przez Klienta Sprzętu do Wypożyczalni dokonywana jest wspólnie z Klientem inspekcja zwracanego Sprzętu w celu potwierdzenia i określenia stanu zwracanego Sprzętu. Klient nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwykłe zużycie Sprzętu, wynikające z jego normalnego użytkowania Sprzętu przez Klienta, a także za wady fabryczne Sprzętu.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z powodu użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do obciążenia Wypożyczającego kwotą odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego Sprzętu lub odpowiadającą wartości wypożyczonego Sprzętu (w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona).
 9. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego Sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania, a w przypadku kradzieży dodatkowo zgłosić ten faktu organom ścigania.
 10. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia Sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego Sprzętu w określonym umową wypożyczenia terminie przez Klienta, braku zgłoszenia Wypożyczalni przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu lub w przypadku braku akceptacji Wypożyczalni chęci przedłużenia wypożyczenia przez Klienta, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
 12. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Rowerowa Osada z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu, chyba że wyłączną winę będzie za nie ponosić Wypożyczalnia Rowerowa Osada. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wypożyczalnia Rowerowa Osada nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nie będące wynikiem okoliczności obciążających Wypożyczalnię Rowerowa Osada.
 14. Klient nie może użyczyć sprzętu rowerowego osobie trzeciej.
 15. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 16. Akceptując regulamin Wypożyczający jest świadomy że w wypożyczonym sprzęcie może być zainstalowany nadajnik GPS, dzięki któremu wypożyczalnia ma informacje o aktualnym położeniu roweru.

Na terenie Wypożyczalni znajduje się monitoring wideo.

Edit Content

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej i systemu rezerwacji www.rowerowaosada.pl jest Rowerowa Osada s.c. Mirosława Sanecka, Wojciech Ryjak, ul. Partyzantów 24, 43-460 Wisła, adres mailowy: kontakt@rowerowaosada.pl, numer telefonu: 663 055 055, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie strony internetowej www.rowerowaosada.pl

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców strony internetowej www.rowerowaosada.pl w przypadku:

  • rejestracji Konta w systemie rezerwacji, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),

  • składania Zamówienia w systemie rezerwacji, w celu wykonania Umowy o rezerwację sprzętu sportowego,

  • skorzystania z Formularza Kontaktowego, w celu wysłania wiadomości do Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje, w przypadku:

  • Konta: imię i nazwisko, adres e-mail.

  • Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu.

  • Formularza Kontaktowego: imię, adres mailowy.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,

  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 4. Podczas korzystania z systemu rezerwacji mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu systemu rezerwacji, a w szczególności do

  • podmiotów realizujących dostawę,

  • dostawców systemów płatności,

  • biura księgowego,

  • hostingodawcy,

  • dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

  • podmiotów zapewniających system mailingowy,

  • dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 2. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

  • dostęp do danych – art. 15 RODO,

  • sprostowanie danych – art. 16 RODO,

  • usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

  • ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

  • przeniesienie danych – art. 20 RODO,

  • sprzeciw – art. 21 RODO,

  • cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@rowerowaosada.pl

 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora używa plików„cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

  • Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

  • Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 5. Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analyticsadministrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

  • wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę systemu rezerwacyjnego i pojawieniu się komunikatu cookies,

  • zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Edit Content

Polityka zwrotów i refundacji:

Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej rezygnacji z rezerwacji najpóźniej do 7 dni przed zamówionym terminem wypożyczenia sprzętu sportowego. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres kontakt@rowerowaosada.pl

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez nas informacji o rezygnacji z rezerwacji. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:

Aby rezerwacja kwalifikowała się do zwrotu, upewnij się, że:

 • rower lub inny sprzęt sportowy został zarezerwowany i opłacony w ciągu ostatnich 30 dni

Zwrotowi nie podlegają rezerwacje:

 • do których zrealizowania zostało mniej niż 7 dni 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. Decyzję o zwrocie podejmujemy według własnego uznania.

Kontakt do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Refundacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres kontakt@rowerowaosada.pl.

Scroll to Top