I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych rowerowych prowadzona jest przez Wojciecha Ryjak i Mirosławę Sanecką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ROWEROWA OSADA S.C. SPÓŁKA CYWILNA MIROSŁAWA SANECKA, WOJCIECH RYJAK przy ul. PARTYZANTÓW 24, 43-460 Wisła (zwaną dalej również „Wypożyczalnią” lub „Rowerowa Osada”).
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Sprzęt”) od Wypożyczalni („Wypożyczający” lub „Klient”) zawiera z Wypożyczalnią odrębną umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.
 3. Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która podpisze umowę wypożyczenia Sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia. tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana).
 4. Opłata za wypożyczenie Sprzętu odbywa się po zakończeniu jazdy (najpóźniej w momencie zwrotu Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Wypożyczalni. W przypadku rezerwacji on-line płatność pobierana jest z góry.


II. ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 1. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w godzinach otwarcia Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 2. Wypożyczalnia przekazuje Klientowi do używania Sprzęt sprawny technicznie.
 3. Odbierając wypożyczany Sprzęt, Klient powinien upewnić się i potwierdzić, że jest on kompletny i sprawny technicznie.
 4. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczania Sprzętu przez Klienta jakiejkolwiek usterki Sprzętu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu Wypożyczalni, brak takiego zgłoszenia i korzystanie z niesprawnego Sprzętu może skutkować odpowiedzialnością Klienta za usterki i szkody z tego wynikające.
 5. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony Sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zobowiązany jest do:
  a) Pozostawiania Sprzętu pod odpowiednim nadzorem wyłącznie w bezpiecznych miejscach;
  b) Zachowania Sprzętu w należytym stanie podczas użytkowania, w szczególności Klient nie może w żaden sposób demontować wyposażenia/elementów Sprzętu;
  c) Powstrzymania się od samodzielnego dokonywania napraw Sprzętu wykraczającego poza zwykłe czynności eksploatacyjne.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności za szkody spowodowane użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia.
 7. Podczas zwrotu przez Klienta Sprzętu do Wypożyczalni dokonywana jest wspólnie z Klientem inspekcja zwracanego Sprzętu w celu potwierdzenia i określenia stanu zwracanego Sprzętu. Klient nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwykłe zużycie Sprzętu, wynikające z jego normalnego użytkowania Sprzętu przez Klienta, a także za wady fabryczne Sprzętu.
 8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z powodu użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do obciążenia Wypożyczającego kwotą odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego Sprzętu lub odpowiadającą wartości wypożyczonego Sprzętu (w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona).
 9. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego Sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania, a w przypadku kradzieży dodatkowo zgłosić ten faktu organom ścigania.
 10. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia Sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 11. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego Sprzętu w określonym umową wypożyczenia terminie przez Klienta, braku zgłoszenia Wypożyczalni przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu lub w przypadku braku akceptacji Wypożyczalni chęci przedłużenia wypożyczenia przez Klienta, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
 12. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 13. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni Rowerowa Osada z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu, chyba że wyłączną winę będzie za nie ponosić Wypożyczalnia Rowerowa Osada. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wypożyczalnia Rowerowa Osada nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nie będące wynikiem okoliczności obciążających Wypożyczalnię Rowerowa Osada.
 14. Klient nie może użyczyć sprzętu rowerowego osobie trzeciej.
 15. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 16. Akceptując regulamin Wypożyczający jest świadomy że w wypożyczonym sprzęcie może być zainstalowany nadajnik GPS, dzięki któremu wypożyczalnia ma informacje o aktualnym położeniu roweru.

Na terenie Wypożyczalni znajduje się monitoring wideo.

Scroll to Top